RSS feed

Výroba poťahov pre automobilový priemysel

Etický kódex

Našou túžbou je, aby spoločnosť KRASPLAST AMG bola pre zamestnancov jedinečným pracovným miestom, na ktoré sú hrdí. Naším cieľom je, aby naša spoločnosť bola vnímaná ako spoľahlivý a stabilný obchodný partner.

Svoj Etický kódex sme vypracovali, aby sme vyjadrili jednoznačný postoj spoločnosti KRASPLAST AMG k spoločenským a kultúrnym hodnotám a k pravidlám spravodlivej hospodárskej súťaže.

Veríme, že čestní a zodpovední zamestnanci sú našou najväčšou devízou, preto každý zamestnanec našej spoločnosti sa zaväzuje rešpektovať etické hodnoty, ku ktorým sa hlásime:

 

OSOBNÁ ZODPOVEDNOSŤ : „Sme si vedomí svojich kvalít a kompetencií, ...“

...lebo úspech spoločnosti je výsledkom tvorivej a poctivej tímovej práce, ktorá je vždy motivovaná individuálnou snahou o vynikajúcu kvalitu výrobkov a poskytnutých služieb. Vedenie a zamestnanci KRASPLAST AMG sú si plne vedomí svojich kompetencií a sú zodpovední za svoje rozhodnutia a konanie. Hlásia sa k pravidlám podnikateľskej etiky, k zásadám transparentnosti svojich pracovných postupov, pričom vždy kladú dôraz na zachovanie svojej morálnej a profesijnej cti.

Každý zamestnanec dbá o dobré meno našej firmy a ochranu jej záujmov. Zaväzuje sa ochraňovať jej duševné aj materiálne vlastníctvo.

 

ĽUDSKOSŤ : „Spolupracujeme navzájom a snažíme sa pomôcť, ...“

...lebo príjemné a efektívne pracovné prostredie tvoria ľudia a komunikácia medzi nimi. Kolegiálny duch spoločnosti prispieva k jej plynulému fungovaniu a k zachovávaniu jej dobrého mena, na ktorom sa podieľajú všetci zamestnanci. Preto sú vzťahy vedenia spoločnosti k zamestnancom a vzťahy medzi zamestnancami, ako i vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými, založené na úcte k dôstojnosti každého človeka a na vzájomnej dôvere. KRASPLAST AMG podporuje osobnostný rast svojich zamestnancov a umožňuje im vzdelávanie prispievajúce k ich odborným kvalitám a tým aj k progresívnemu a inovatívnemu vývoju celej firmy.

Ku konkurencii sa správame čestne, v súlade s dobrými mravmi súťaženia a v záujme dobrého mena celého odvetvia. Rešpektujeme dobré meno konkurencie a so všetkými konkurentmi jednáme ako s rovnocennými partnermi.

 

SPOĽAHLIVOSŤ : „Sme čestní a korektní voči zákazníkom, ...“

...lebo spokojnosť zákazníka je pre nás predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu. Náš zákazník si zaslúži vážnosť, úctu a česť. Vo vzťahu k zákazníkom vychádzame z úcty k nim a dbáme na to, aby náš zákazník bol so službami našej spoločnosti spokojný.

Naším cieľom je efektívna, kvalitná a systematicky organizovaná práca pre zákazníka.

Chránime majetok našich zákazníkov a nepoškodzujeme ich dobré meno.

Dbáme o to, aby požiadavky zákazníka boli uspokojené a vyvíjame maximálne úsilie, aby sa našlo vzájomne výhodné riešenie.

Pokiaľ nie je možné z nejakého dôvodu splniť dohodnuté očakávanie a termíny, neodkladne informujeme o tejto skutočnosti zákazníka a hľadáme spolu s ním alternatívne riešenie.

 

ZÁKONNOSŤ : „Sme spoločensky zodpovední a bezúhonní, ...“ 

... lebo legálnosť je bezprostrednou súčasťou našej firemnej stratégie. Dodržiavame legislatívne pravidlá, normy a zákony dané štátom. Zaväzujeme sa správať spoločensky zodpovedne vo vzťahu k štátnym a vládnym orgánom, k miestnym orgánom, k regiónu a k celej spoločnosti.

Naša spoločnosť má vyhranený postoj ku korupcii a k úplatkom. Poskytovanie úplatkov je pre zamestnancov KRASPLAST AMG neprípustné. O zákazky bojujeme čestne: kvalitou a cenou našich produktov a služieb a nie ponúkaním neprimeraných výhod tretím osobám.

Uvedomujeme si, že ochrana životného prostredia je zodpovednosťou každého z nás. Naši zamestnanci pracujú v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného prostredia. Triedia odpady a pripravujú ich tak k recyklácii. Naša spoločnosť má uzatvorené zmluvy o spracovaní odpadov recykláciou a tak sa aktívne podieľa na ochrane životného prostredia.

Týmto Etickým kódexom sa zaväzujeme rešpektovať ľudské práva v zmysle Deklarácie všeobecných ľudských práv, dodržiavať zákony a byť sociálne a ekologicky orientovaným podnikateľským subjektom.

 

 

© Krasplast AMG, s.r.o. 2016
Created: Martin Kostra
Web site powered by phpRS
  • budova